Návštěvní řád

ke stažení 
PDF iconnavstevni_rad.pdf   

Čl.1  Všeobecná ustanovení

(1) Do prostoru muzea, muzejních expozic a výstav je vstup návštěvníkovi umožněn pouze po splnění tohoto taxativního výčtu podmínek:

a) Návštěvník je povinen v pokladně muzea zakoupit vstupenku, kterou se prokáže dozoru v expozici a výstavě. Netýká se držitelů Muzejního pasu. Návštěvník s právem volného vstupu obdrží v pokladně muzea bezplatnou vstupenku (např. držitelé karet ICOM, AMG, Národního památkového ústavu). 
b) Návštěvy pracovníků muzea, nebo osoby, které muzeum navštíví z pracovních anebo úředních důvodů jsou povinni návštěvu hlásit dozoru v pokladně muzea. 
c) Vstup nebude umožněn návštěvníkovi, který je pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků, případně návštěvníkovi, jehož chování se neslučuje s dobrými mravy. 
d) Vstup nebude umožněn návštěvníkovi s příručními zavazadly, kočárky a domácími zvířaty s výjimkou osob, které požívají výhod III. stupně a doloží je průkazem ZTP/P (nevidomí). 
e) Osoby na invalidním vozíku jsou přepravovány pojízdnou rampou a výtahem pracovníkem ostrahy nebo pracovníky muzea na požádání. Pro ostatní návštěvníky platí, že je možné výtah použít pouze v případě, že je obsluhován osobou k tomu určenou. 
f) Při vstupu do muzea je návštěvník povinen vypnout mobilní telefon. 
g) Vstup dětí do 7 let věku je možný pouze v doprovodu dospělé osoby. 
h) Fotografování ve všech prostorách muzea je povoleno bez použití stativu a přídavného osvětlení či blesku. 
i) Návštěvník muzea, s výjimkou úředních návštěv, je povinen odložit si svrchní oděv, včetně zavazadel (školní brašny apod.) v šatně muzea; šatna je návštěvníkovi poskytována bezplatně. Do expozičních prostor je zakázán vstup s objemnými zavazadly, zejména s batohy. 
j) Sociální zařízení muzea je určeno výhradně návštěvníkům muzea, návštěvníkům muzejní kavárny a návštěvníkům kulturních akcí v muzeu pořádaných.

(2) Vstup do expozic a výstav je umožněn pouze v návštěvních hodinách. Mimo tuto dobu je možné do výstavních prostor vstoupit pouze s předchozím souhlasem ředitele muzea nebo jeho statutárního zástupce.

Čl.2  Řád prohlídky

(1) Návštěvník je povinen během prohlídky dbát pokynů průvodce a dozoru. 
(2) Návštěvníkovi není dovoleno vstupovat do prostor mimo expozici a veřejně nepřístupné prostory, manipulovat s osvětlením, chovat se hlučně, konzumovat jídlo a nápoje. 
(3) Návštěvníkovi je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, pokud k tomu nejsou výslovně určeny. 
(4) Návštěvník je povinen chovat se během prohlídky tak, aby neohrozil zdraví svoje, ostatních návštěvníků a pracovníků muzea. 

Čl. 3  Návštěvy s pedagogickým dozorem

(1) Pedagogický dozor (učitelé, vychovatelé) je povinen na základě pokynů průvodce koordinovat chování jim svěřených osob a mladistvých.
(2) Dospělý doprovod skupiny minim. 10 mladistvých má právo na vstup zdarma.

Čl. 4  Práva a povinnosti průvodce a dozorce v expozici a výstavě

(1) Průvodce vede prohlídku expozice a koordinuje prohlídku výstavy. 
(2) Průvodce je povinen podávat řádný a srozumitelný výklad. 
(3) Průvodce odpovídá za dodržení pořádku v expozici a výstavě, v případě problémů okamžitě informuje nadřízené pracovníky. 
(4) Průvodce je oprávněn návštěvníka, který porušuje tento řád, na tuto skutečnost upozornit, popřípadě jej vyzvat k zjednání nápravy. 
(5) Průvodce má právo návštěvníka, který zvlášť hrubě, nebo v méně závažné věci soustavně porušuje návštěvní řád, vykázat z expozice nebo prohlídku okamžitě ukončit – v takovém případě nemá návštěvník právo na vrácení vstupného. 
(6) Průvodce je povinen dohlížet na to, aby ve výstavních a expozičních prostorách nebyly odloženy předměty a věci, které by opravňovaly k podezření, že se jedná o nástrahy teroristů.

Čl. 5  Závěrečná ustanovení

(1) Návštěvník a průvodce jsou povinni respektovat ustanovení návštěvního řádu. 
(2) Okolnosti tímto návštěvním řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky. 
(3) Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2016, současně se tak ruší návštěvní řád ze dne 1. 7. 2001.