Služby veřejnosti

Západočeské muzeum poskytuje metodickou pomoc vlastníkům sbírek a badatelům v souladu s § 10a zákona č. 122/2000 Sb. v platném znění a Vyhlášky MK ČR č. 96/2013 Sb. (příloha 5) v oblasti konzervace a restaurování sbírek a oborech v muzeu odborně zastoupených. 

Své dotazy, požadavky zasílejte nebo volejte na níže uvedené e-mailové adresy a telefonní čísla zaměstnanců, kterým řešení Vašeho problému náleží v rámci jejich oboru. Badatelské či osobní návštěvy pracovišť jsou možné pouze po předchozí domluvě.   

Na koho se s čím obrátit 

 
Knihovna 

• zdarma poskytujeme základní knihovnické a informační služby
• za úplatu poskytujeme kopie, bibliografické a rešeršní služby, fotografování, vystavení čtenářského průkazu
• na základě objednávky zajišťujeme výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
• registrovaným čtenářům poskytujeme služby počítačových pracovišť
• pro větší skupiny nebo školní exkurze je s námi možné domluvit prohlídku našich unikátních prostorů; prohlídka může být doplněna výkladem, případně malou výstavkou historických knih z fondu knihovny
• přednášky – nabídka je určena především školám všech stupňů, ale využít ji mohou i různé spolky nebo organizované skupiny
• pronájmy prostorů knihovny, jejich fotografování a filmování pro komerční účely je možné za podmínek smluvně sjednaných s ředitelstvím muzea  

PhDr. Ila Šedo
kurátor sbírek, vedoucí oddělení
+420378370117 / isedo@zcm.cz

Mgr. Lenka Bendová
knihovník / specializace staré tisky
+420378370116 / lbendova@zcm.cz

Jitka Martincová
knihovník
+420378370116 / jmartincova@zcm.cz

Lenka Šimicová
knihovník, vyřizovaní objednávek
+420378370125 / lsimicova@zcm.cz

 
Oddělení konzervace a restaurování  

Bc. Eva Podzemná
konzervátor, specializace: pozlacování, kovy, polychromované dřevo; vedoucí oddělení
+420733133041 / +420378370410 / epodzemna@zcm.cz 

Bc. Martin Nauš, DiS.
konzervátor, specializace: dřevo, nábytek
+420378370410 / mnaus@zcm.cz 

Gabriela Šmolíková
konzervátor, specializace: textil
+420378370411 / gsmolikova@zcm.cz 

Jiří Špinka
restaurátor, specializace: dřevo, polychromie
+420378370410 / jspinka@zcm.cz 

Václav Vondrovský
konzervátor, specializace: kovy
+420378370502 / vvondrovsky@zcm.cz

 
Prehistorické oddělení 

• archeologické výzkumy a dozory při stavbě rodinných domů, septiků, přípojek 
• velkoplošné záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností (zpolatněná služba)
• zápůjčky sbírkových předmětů
• výroba replik pravěkých nástrojů, šperků a zbraní (zpoplatněná služba)

kontaktní osoba:
Mgr. Milan Metlička

archeolog, vedoucí oddělení
+420603815226 / +420378370310 / mmetlicka@zcm.cz

 
Oddělení starších dějin 

• realizace záchranných archeologických výzkumů na území Plzeňského kraje
• konzultace v rámci oborů 
• zápůjčky sbírkových předmětů 
• badatelské návštěvy  
• rozsáhlé rešerše, určování, odhady (zpoplatněná služba) 
• výroba replik, kopií a zhotovení reprodukcí (zpoplatněná služba) 

Mgr. Jiří Orna
archeolog středověku, vedoucí oddělení
+420731446353 / +420378370302 / jorna@zcm.cz

PhDr. Miroslav Hus
numismatik, historik, uniformolog
+420378370304 / mhus@zcm.cz

Bohumi Diviš 
zbrojíř, specializace: zbraně, střelivo a výstroj
+420378370301 /  bdivis@zcm.cz

 
Oddělení novějších dějin 

• badatelské návštěvy 
• zápůjčky sbírkových předmětů
• konzultace v rámci těchto oborů:
• historická fotografická ikonografie regionu 
• církevní dějiny a památky, kastelologie 
• regionální dějiny 
• odborná činnost Muzea církevního umění 

Mgr. Luděk Krčmář
historik, kurátor, vedoucí oddělení
+420378370400 /  lkrcmar@zcm.cz 

 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 

• drobné archeologické výzkumy a dozory při stavbě rodinných domů, septiků, přípojek, atd.
• velkoplošné záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností
• geodetického zaměření archeologických výzkumů, archeologických lokalit a historických staveb
• provádění letecké prospekce a fotodokumentace kulturní krajiny, archeologických a přírodních památek, architektury a větších krajinných celků
• zajištění stavebně historických průzkumů historické architektury
• zajištění geofyzikální prospekce (termometrie, magnetometrie, georadar apod.), zajištění odběru a datování dendrochronologických vzorků
• zpracování archeologických a historických rešerší

PhDr. Pavel Břicháček
archeolog, vedoucí oddělení
+420733133040 / +420378370320 / pbrichacek@zcm.cz

Mgr. Martin Čechura
archeolog
+420731446354 / +420378370322 / mcechura@zcm.cz

Bc. Petr Hereit
archeolog, dokumentátor
+420378370326 / phereit@zcm.cz

Mgr. Alena Kordíková
archeolog
+420378370321 / akordikova@zcm.cz

Mgr. Tereza Matějková
archeolog
+420378370 324 / tmatejkova@zcm.cz

Mgr. Jiří Smetana
archeolog
+420378370325 / jsmetana@zcm.cz

Mgr. Markéta Sochorová
archeolog
+420378370323 / msochorova@zcm.cz

 
Uměleckoprůmyslové oddělení 

• konzultace a rešerše
• badatelské návštěvy 
• zápůjčky sbírkových předmětů

PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
vedoucí oddělení
+420733133044 / +420378370220 / jmergl@zcm.cz 

Mgr. Jindřich Mleziva
kurátor
+420777357710 / +420378370500 / jmleziva@zcm.cz

Bc. Ludmila Kotorová
kurátor
+420731446356 / +420378370503 / lkotorova@zcm.cz

Mgr. Lenka Merglová Pánková
kurátor
+420378370503 / lmerglova@zcm.cz

 
Národopisné oddělení 

• konzultace v rámci oborů
• badatelské návštěvy 
• zápůjčky sbírkových předmětů

Mgr. Michal Chmelenský
zprostředkování fyzických zápůjček, zprostředkování reprodukčních práv, správa sbírek, akviziční činnost, vedoucí oddělení
+420777472223 / +420378370201 / mchmelensky@zcm.cz

Mgr. Tomáš Bernhardt
historik, kurátor, akviziční činnost 
+420378370206 / tbeno@zcm.cz

Mgr. Marie Mušková
zprostředkování fyzických zápůjček, zprostředkování reprodukčních práv, správa sbírek, akviziční činnost, zástupkyně vedoucího oddělení
+420731446350 / mmuskova@zcm.cz

Mgr. et Mgr. Nela Štorková
správa sbírek, akviziční činnost
+420378370206 / nstorkova@zcm.cz

 

 
Paleontologické oddělení 

• badatelské návštěvy 
• konzultace v rámci oborů
• zápůjčky sbírkových předmětů
• zhotovení výbrusů a nábrusů hornin (zpoplatněná služba)

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
paleontolog, vedoucí oddělení
studium paleozoických rostlin se zaměřením na kapradiny, paleoekologie, kutikulární analýza
+420733133042 / +420378370450 / jpsenicka@zcm.cz

doc. RNDr. Petr Kraft, Csc.
paleozoolog
studium paleozoických živočichů ze staršího paleozoika se zaměřením na graptolity
+420378370451 / kraft@natur.cuni.cz

Ing. Jan Bureš
dokumentátor, preparátor
studium petrifikovaných rostlin z mladšího paleozoika
+420378370452 / jbures@zcm.cz

 
Botanické oddělení 

• konzultace v rámci oborů (determinace, tvorba herbáře atd.)
• badatelské návštěvy 
• zápůjčky sbírkových předmětů

Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
lichenolog, vedoucí oddělení 
+420604767640 /  +420378370431 /  opeksa@zcm.cz

RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
botanik
+420378370431 /  spechackova@zcm.cz

 
Zoologické oddělení 

• konzultace a determinace živočichů
• badatelské návštěvy 
• zápůjčky sbírkových předmětů

RNDr. Roman Vacík
zoolog obratlovců, ornitolog, vedoucí oddělení
+420604105588 / +420378370440 / rvacik@zcm.cz

Mgr. Ivana Hradská
zoolog bezobratlých, arachnolog
+420777472996 / +420378370442 / ihradska@zcm.cz

Ivo Těťál
preparátor bezobratlých, entomolog
+420378370442 / itetal@zcm.cz

Ing. Šárka Vančurová
preparátor obratlovců
+420378370443 / svancurova@zcm.cz