Probíhající ústavní úkoly / Granty

Přehledy ukončených projektů najdete pod profily jednotlivých oddělení v záložce Vědecká práce.

Prehistorické oddělení 
 • Společný grant se Západočeskou univerzitou v Plzni, katedrou archeologie. Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví (v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost).  Na grantovém projektu se kromě ZČM a katedry archeologie ZČU v Plzni podílí také Univerzita Palackého v Olomouci a Archeologické centrum Olomouc.
Oddělení starších dějin 
 • UU 2016/03, 2016-18 Kožené artefakty z plzeňských odpadních jímek. (J. Orna, F. Frýda a V. Dudková)
Oddělení novějších dějin 
 • Mezinárodní projekt ECRR (European Cultural Route of Reformation). Projekt je podpořen z nadnárodního programu Interreg Central Europe. Nositelem v ČR je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. ve spolupráci s Plzeňským krajem, členství v mezinárodní historicko-teologické sekci (Krčmář). 
 • Vědecký právněhistorický projekt Encyklopedie českých právních dějin, nositelem projektu je celoevropské sdružení The European Society for History of Law – členství v autorském kolektivu, zpracování hesel Proces s Janem Nepomuckým (1393), Reformy církevní za Josefa II. a Reformy církevní Marie Terezie  (Krčmář). 
Oddělení záchranných archeologických výzkumů 
 • UU 11A-C/2011 Západočeského muzea v Plzni: Vývoj osídlení parcely v intravilánu obce od neolitu do středověku (2011-13) (M. Sochorová, M. Šmejdová, P. Schneiderwinklová) - projekt byl prodloužen

 • Grant GA16-06083S Zrod českého města a žebravé řády (2016-2018, CMS FÚ AVČR, hlavní řešitel: prof. P. Sommer) 1 pracovník oddělení členem řešitelského kolektivu (P. Břicháček)

 • UU 2016/07 - Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v Plzeňské karbonské pánvi a vliv lidských disturbancí na její vývoj. Řešitel: M. Čechura, spoluřešitel: Jan Bureš.

Centrum Paleobiodiversity 
 • UUP 2015/01: Paleontologicko-stratigrafická dokumentace lokalit jihozápadního Barrandienu; řešitel Doc. Dr. Petr Kraft, CSc.; Hlavní pozornost byla věnována chráněným a klasickým lokalitám. Z chráněných lokalit byly výzkumy prováděny v PP Rokycanská stráň, PP Sutice, PP Rumpál a PP Zavírka. Z klasických lokalit byl intenzivní výzkum proveden na dvou nalezištích. Prvním z nich byl odval štoly Josef na vrchu Bukov u Zbiroha, druhým výchoz v okraji hráze Štěpánského rybníka u Mýta. Jako vedlejší produkt výkopu v PP Rokycanská stráň, vycházející vstříc snaze efektivní údržby a řízenému využití přírodní památky, výkop spojený s odborným výzkumem směřuje podle dohody s MÚ Rokycany k vytvoření zářezu na úroveň cesty. Do tohoto zářezu by měla být v budoucnu umístěna lavička a informační tabule plánované naučné stezky. Z množství nalezených fosílií bylo po formátování a detailní selekci vybráno kolem 200 kusů vědecky cenných fosílií, které obohatí sbírky ZČM. 

 • UUP 2016/07: Paleoekologické rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v Plzeňské karbonské pánvi a vliv lidských disturbancí na její vývoj. Spoluřešitel Ing. Jan Bureš; v rašeliništi na lokalitě Kamenný rybník u Plzně byl odebrán profil pro palynologický rozbor a vzorky pro absolutní dataci stáří vrstev. Profil byl odebrán komorovým vrtákem po předchozím průzkumu hloubky a kvality rašeliny na celé ploše rašeliniště. V místě odběru byla mocnost rašeliny 1,9 m. Zakonzervované vrtné jádro je připraveno pro palynologický rozbor. Následující výzkum bude navazovat na paleoekologické výsledky z lesního přechodového rašeliniště U Zeleného Háje (Merklín). Tyto lokality spolu s lokalitou Hůrky u Úněšova jsou ojedinělé a klíčové pro sledování historického vývoje dubovo – borových lesů na písčitých substrátech. 

 • GACR 17-10233S: Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu Barrandienu, Česká republika; Západočeské muzeum v Plzni (respektive Centrum Paleobiodiversity – RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.) je v pozici spoluřešitele. Projekt je zaměřen na dokumentaci a interpretaci nejstarších cévnatých rostlin v oblasti Barrandienu. Studium zahrnuje nedávno objevenou nejstarší rostlinu Cooksonia, která je považována za nejstarší cévnatou rostlinu na světě (stáří 425-7 mil let, Wenlock Motolského souvrství). K dispozici pro detailní popisy a interpretace je více nového materiálu zahrnujícího nové makro-zbytky silurských a devonských rostlin. Makro-zbytky budou studovány v kontextu jejich paleo-prostředí, který bude založen na detailním mikropaleontologickém studiu.  

Zoologické oddělení 
 • oddělení momentálně neřeší žádný grant ani ústavní úkol
Oddělení botaniky 
 • oddělení momentálně neřeší žádný grant ani ústavní úkol
Národopisné oddělení 
 • Odborné zpracování a digitalizace pomocného fondu skleněných negativů etnografické podsbírky sbírky ZČM v Plzni (UU 2016/01); řešitelé: M. Chmelenský, T. Bernhardt, J. Slámová, M. Oliberiusová, M. Klečatská; realizace: 2016 – 2018. 
Uměleckoprůmyslové oddělení 
 • UU 2013/03: Bechyňská keramika; řešitelka: Lenka Merglová Pánková
 • UU 2016/04 (2016–2017): Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni, řešitel: Jindřich Mleziva
Knihovna 
 • Grantový projekt VISK6 – Digitalizace humanistických tisků knihovny ZČM
 • Grantový projekt VISK8B – Realizace oborové informační brány ART
 • Grantový projekt VISK6 - Digitalizace rukopisné sbírky Západočeského muzea
 • UU 2014 - Soupis vzácných a bibliofilských tisků Západočeského muzea v Plzni